КОМИСИЈА „СВЕТА ПЕТКА“ -СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА, НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И ПОМОЋ ЗА ЛЕЧЕЊЕ НЕПЛОДНОСТИ

Градска општина Медијана омогућила је својим грађанима да, у оквиру пројекта „Света Петка“, остваре право на:

Одлуку о додели стипендије, награде и помоћи за лечење неплодности доноси Веће Градске општине Медијана, на предлог Комисије „Света Петка“. Комисију „Света Петка“ чине председник и шест чланова који се бирају се из реда одборника Скупштине Градске општине Медијана и из реда грађана афирмисаних у областима образовања и медицине. Комисија „Света Петка“ има задатак да рангира кандидате који испуњавају услове за остваривање права на стипендију, награду и помоћ за лечење неплодности и предлаже доделу стипендије, награде и помоћи за лечење неплодности, као и број кандидата које предлаже, на основу утврђене ранг листе.

Комисију „Света Петка“ чине проф. др Жарко Ранковић, председник и чланови: др Маја Бошковић, Драган Петровић, Љиљана Ђокић, Лидија Илић и Предраг Петровић.

Стипендија, награда и помоћ за лечење неполодности додељују се на основу спроведеног јавног конкурса. Јавни конкурс објављује се на Сајту Градске општине Медијана, на адреси: medijana.rs/komisijasvetapetka док се обавештење о јавном конкурсу објављује се у једном дневном листу који излази за територију града Ниша. Јавни конкурс обавезно садржи: услове за доделу стипендије, награде, односно помоћи за лечење неплодности, доказе које је неопходно приложити уз пријаву на јавни конкурс, рок за подношење пријаве на јавни конкурс, критеријуме и вредновање пријављених кандидата приликом одлучивања и обавештење да непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од 15 дана и рачуна се од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу, у складу са законом.

Јавни конкурс за доделу стипендије и награде расписује се најкасније до 31. октобра, за текућу школску годину, а јавни конкурс за доделу помоћи за лечење неплодности најкасније до 30. априла, за текућу календарску годину.

Средства намењена исплати стипендије, награде и помоћи за лечење неплодности обезбеђују се у буџету Градске општине Медијана, због чега могу бити додељена само лицима која приликом расписивања јавног конкурса имају пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса.