Управа ГО Медијанa

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Радом Управе градске општине руководи начелник кога, на основу јавног огласа, поставља Веће градске општине. За начелника Управе градске општине може бити постављено лице које има завршен Правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. За свој рад и рад управе начелник одговара Скупштини и Већу градске општине у складу са Статутом градске општине и одлуком о организацији управе градске општине.

Начелник Управе Градске општине Медијана је Милош Драгићевић. – Биографија

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЗВОЈ

Одељење за финансије и развој у свом раду обавља:

 • послове израде нацрта буџета Градске општине, прати извршење буџета и информише извршне органе Градске општине,
 • послове интерне контроле коришћења буџетских средстава, послове буџетског рачуноводства и извештавања, послове израде нацрта завршног рачуна буџета Градске општине,
 • послове планирања примања и текућих прихода, издатака и текућих расхода, послове управљања готовинским средствима, послове обрачуна плата, накнада и осталих личних примања, финансијско оперативне и благајничке послове,
 • послове на вођењу евиденције основних средстава, опреме и инвентара, прати прописе који регулишу ову област и спровођење донетих аката из области финансија, стручне и организационе послове из области спровођења јавних набавки Градске општине, примена нормативних аката, праћења и примене прописа који регулишу ову област,
 • представљање Градске општине у активностима за локални економски развој, успоставља сарадњу са надлежним министарствима у вези реализације пројеката и планова развоја Градске општине,
 • конкурише и успоставља сарадњу са међународним невладиним организацијама и фондовима у циљу реализације сопствених пројеката,
 • предлаже мере и активности на уређењу и очувању стамбених, пословних и других објеката на територији градске општине, као и јавних површина,
 • даје предлоге и предузима мере на очувању културне баштине Града, на подручју Градске општине и презентацију исте јавности,
 • ствара амбијент за развој мале привреде и старих заната на територији градске општине и предлаже подстицајне мере за спровођење планова,
 • ради и друге послове у складу са законом, прописима Града и Градске општине.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ, СКУПШТИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за правне, скупштинске и комуналне послове у свом раду обавља:

 • правне послове обраде најсложенијих правних питања, правне послове израде нацрта нормативних аката везаних за организацију и рад ргана Градске општине,- нормативно – правне послове из области радног законодавства за изабрана, постављена и запослена лица и послови вођења персоналне евиденције, правне послове у вези уређења и коришћења пословног простора којим управља Градска општина,
 • стручно-техничке послове спровођења избора, референдума и збора грађана, учествује у изради планова одбране за подручје Градске општине, правне послове везане за основање и рад месних канцеларија и других облика месне самоуправе,
 • послове прижања правне помоћи грађанима за остваривање њихових права, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама,
 • непосредно сарађује и координира са пословима комуналне делатности на спровођењу закона и прописа које доноси Град и Градска општина, стручни, административни и организациони послови за потребе скупштинских радних тела, одборника и одборничких група, послови припремања, одржавања и обраде седница Скупштине градске општине, послови превенитвне контроле законистости и међусобне усклађенсти прописа као и њихове услкађености са градским прописима, техничка припрема седница, пријем и разврставање поште,
 • пружање адиминистративно-техничке помоћи техничким секретарима одборничких група, припрема и паковање материјала за седнице Скупштине градске општине, коресподенција за потребе председника и сектретара Скупштине градске општине,
 • пријем захтева грађана за скупштинске комисије и обавештавање истих о исходу, прати прописе који регулишу област комуналне делатности, одржава континуирану сарадњу са органима и службама чија је делатност непосредно у вези са овим пословима, учествује у изради аката које доноси Градска општина у области комуналне делатности,
 • обавља послове из области заузећа јавних површина, врши надзор над коришћењем пословног простора у складу с Одлуком Града, обавља комуналне и инспекцијске послове, стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред у складу са законом, учествује у одређивањуместа и времена где се могу обављати угоститељске делатности са другим службама Градске општине,
 • ради и друге послове у складу са прописима Града и Градске општине.
 • Лица овлашћена за вођење управног поступка за правна питања: Дарко Михајловић и Душан Милошевић.
 • Лица овлашћена за вођење управног поступка испекцијског надзора су комунални инспектори: Слободан Станисављевић, Томислав Будеш, Дејан Мијалковић, Марија Ћирић, Владан Вукајловић, Миле Јовановић и Јелена Јанковић.