Скупштинска тела и комисије

Стална радна тела скупштине

Стална радна тела Скупштине Градске општине Медијана су:

  1. Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања;
  2. Комисија за социјална питања;
  3. Комисија за комунална питања и урбану естетику;
  4. Комисија за спорт и образовање;
  5. Комисија за младе и пронаталитетну политику;

 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања

Надлежности:

Припрема и доноси акте којима се уређују питања из области остваривања права и дужности одборника у складу са Пословником Скупштине Градске општине Медијана, предлаже висина одборничке накнаде и изгубљене зараде одборницима, уређује начин доделе и коришћења просторија за рад одборничких група и састанке одборника са грађанима; доноси опште и појединачне акте из области остваривања права у вези са радом и радним односима изабраних и постављених лица у органима Градске општине Медијана и одлучује о правима и обавезама из радних односа изабраних и постављених лица која се у органима Градске општине Медијана налазе на сталном раду; утврђује да ли су испуњени услови за потврђивање мандата одборника чији мандати нису потврђени на конститутивној седници и услови за потврђивање мандата нових одборника; даје мишљење да ли су испуњени услови за престанак мандата одборника; стара се о заштити имунитетских права одборника; припрема извештај и одлучује о примени имунитета у складу са Пословником Скупштине Градске општине Медијана; даје мишљења и предлоге везане за вршење функције и престанак мандата изабраних и постављених лица у органима Градске општине Медијана и прописује садржину, облик, начин издавања и вођења евиденције одборничких легитимација.

Председник: Ненад Павловић

Комисија за социјална питања

Надлежности:

Креира и спроводи социјалну политику у складу са надлежностима Градске општине Медијана кроз проширене видове социјалне заштите Града Ниша на свом подручју, утврђује циљне групе односно социјалне групације којима је потребан неки вид социјалног старања, дефинише потребе и препоручује вид социјалног старања за утврђене социјалне групације, сарађује са ресорним институцијама из предметне области на свим нивоима, обезбеђује јавност у раду Комисије, доноси програм рада Комисије, на основу програма рада доноси детаљан годишњи план рада Комисије и подноси годишњи извештај о спроведеним активностима и резултатима Скупштини и Већу Градске општине Медијана.

Председница: Борис Перић

Комисија за комунална питања и урбану естетику

Надлежности:

Креира и спроводи политику у области одржавања комуналног реда у Градској општини Медијана у складу са надлежностима Градске општине Медијана, као и у области урбаног уређења и културе у складу са надлежностима Градске општине Медијана, сарађује са другим локалним самоуправама, надлежним стручним установама, струковним удружењима и грађанима, доноси програм рада Комисије уз сагласност Скупштине и подноси годишњи извештај о резултатима и активностима Скупштини и Већу Градске општине Медијана.

Председница: Владимир Милев

Комисија за спорт и образовање

Надлежности:

Разматра предлоге прописа и других аката из области образовања и спорта, даје мишљење о питањима од значаја за спровођење и развој образовања и спорта, учествује у вођењу политике у области спорта и образовања, подноси иницијативе и препоруке извршним органима Градске општине Медијана везане за спорт и образовање и помоћ спортским и образовним организацијама и установама, сарађује са ресорним институцијама, невладиним организацијама и удружењима грађана из области спорта и образовања, доноси програм рада Комисије уз сагласност Скупштине и подноси годишњи извештај о спроведеним активностима везаним за спорт и образовање Скупштини и Већу Градске општине Медијана.

Председник: Ивана Поповић

Комисија за младе и пронаталитетну политику

Надлежности:

Учествује у планирању и спровоћењу планова на едукацији младих, ангажује стручњаке из ове области ради припреме радионица, округлих столова, медијских наступа и сличних активности из области професионалне оријентације, опасности болести зависности, заштите човекове околине и слично, стара се о повећању наталитета тако што организује активности на сагледавању стања, анализи узрока смањења становништва и доношењу мера за превазилажење проблема спровођењем разних начина информисања становништва о значају повећања броја становника, сарађује са ресорним институцијама из предметне области, доноси програм рада Комисије уз сагласнот Скупштине и подноси годишњи извештај о свом раду Скупштини и Већу Градске општине Медијана.

Председница: Наталија Стојановић