Организација ГО МЕДИЈАНА НИШ

Скупштина општине

Проф.др Владмила Бојанић – председница Скупштине Градске општине Медијана 

Жарко Ранковић – заменик председника Скупштине Градске општине Медијана 

Бојан Добреновић – секретар Скупштине Градске општине Медијана

Одборници Скупштине Градске општине Медијана


СПИСАК  ОДБОРНИКА

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА МЕДИЈАНА

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

 1. Владмила Бојанић, др медицинских наука,
 2. Драгослав Павловић, дипл.ел.инж,
 3. Милош Петровић,  др ветеринарских наука,
 4. Душан Симић, спец. гинекологије и акушерства,
 5. Новак Радуловић, спортиста,    
 6. Маја Бошковић, примаријус др медицине спец.,       
 7. Саша Ранђеловић, правник
 8. Тамара Милић, мастер инж. заштите на раду,
 9. Миливоје Глигоријевић, пензионер,
 10. Кристина Стојановић, др медицине, 
 11. Игор Тодоровић, мастер инж.електротехнике,
 12. Душан Михајловић, мастер инж.електр.и рачунарства,
 13. Зоран Недељковић, дипл.инж.електротехнике,
 14.  Милош Гоцићмастер инж.менаџмента,
 15. Милан Радојковић, проф.географије,
 16. Вања Стојковић, дипл.журналиста,
 17. Сузана Стошић, дипл.економиста,

   18. Зоран Јанковић, инг.електротехнике,- АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА НИШ

КОАЛИЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)

   19.  Игор Јованић, дипл.правник,

   20.  Ивана Динић, дипл.инг.електротехнике,

    21. Жарко Ранковић, др медицинских наука

 НИШ, МОЈ  ГРАД – ДРАГОСЛАВ ЋИРКОВИЋ

    22.  Бранислав Јовановић, дипл.правник,

    23.   Драгослав Ћирковић, дипл.инж. заштите жив.средине

СЕРГЕЈ ТРИФУНОВИЋ – ПОКРЕТ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА

    24.  Предраг Јововић, приватни предузетник,

РУСКА СТРАНКА – МИЛАН КРСТИЋ

     25Милан Крстић, дипл.економиста,

МЕТЛА 2020 – ЖИВИ ЗИД

    26.  Анђелка Ловрић, грађ.инжињер,

СУВЕРЕНИСТИ

    27. Дејан Соврлић,инж.заштите животне средине 


Пословник Скупштине Градске општине Медијана

Пословник Скупштине Градске општине Медијана („Службени лист Града Ниша“, број 82/2018)


Надлежности Скупштине Градске општине Медијана

Скупштина Градске општине Медијана:

 1. доноси статут, одлуку о организацији Управе Градске општине и пословник о свом раду;  
 2. доноси буџет и завршни рачун Градске општине;
 3. доноси програм развоја Градске општине и појединих делатности у складу са програмом развоја Града;
 4. даје претходно мишљење на програм развоја Града, програм уређивања грађевинског земљишта, просторни план града, као и на урбанистичке планове, који се односе за подручје Градске општине;
 5. одлучује о обележјима и празнику Градске општине и установљава јавна признања Градске општине;
 6. одлучује о сарадњи и удруживању са градским општинама у земљи и иностранству, уз сагласност Скупштине Града;
 7. доноси прописе и друге опште акте из своје надлежности;
 8. у складу са законом расписује референдум о питањима од значаја за локалну заједницу, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 10. поставља и разрешава секретара Скупштине;
 11. бира и разрешава Председника Градске општине, заменика председника градске општине и чланове Већа Градске општине;
 12. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Градске општине;
 13. именује Изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Медијана, у складу са законом који регулише избор одборника скупштине јединице локалне самоуправе;
 14. образује органе, организације и службе за потребе Градске општине;
 15. разматра и даје претходно мишљење на програме рада јавних предузећа чији је оснивач Град, у делу који се односи на Градску општину, и прати њихову реализацију;
 16. обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом Града, другим прописима Града и Статутом Градске општине