Надлежност општине

Градска општина Медијана је подручје Града Ниша. Општина обавља послове Града Ниша утврђених Статутом Града Ниша. Градска општина има својство правног лица (страна 2252 Број 88 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША 1. октобар 2008. године Члан 84.)

 У Граду Нишу градске општине су: Пантелеј, Црвени Крст, Палилула, Медијана и Нишка Бања. Подручја градских општина чине насељена места, односно подручја катастарских општина која улазе у њихов састав и то: МЕДИЈАНА Ниш – део Ниш – „Бубањ“- део Ниш – „Ћеле Кула“ – део Ниш – део: обухваћен је границом која полази од железничког моста на Нишави, иде пругом до триангле, наставља пругом Ниш – Димитровград до границе КО Брзи Брод, границом КО Брзи Брод до Нишаве, Нишавом до железничког моста на Нишави, Брзи Брод.

1. ПОСЛОВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Члан 85. Послови Града које обављају градске општине су: 1) доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета градске општине; 2) доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима Града; 3) оснива месну заједницу, односно други облик месне самоуправе по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, овим статутом и статутом градске општине; 4) даје мишљење на просторне и урбанистичке планове који се доносе за њено подручје; 5) образује комуналну инспекцију, стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред, у складу са законом и актима Града; 6) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама, 7) доноси годишњи програм, предузима мере за спречавање штета и учествује у организацији заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, у складу са прописима града; 8) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са посебном одлуком Града; 1. октобар 2008. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША Број 88 Страна 2255 9) учествује у изради програма изградње, одржавања, управљања и коришћења сеоских, пољских и других некатегорисаних путева; 10) штити и унапређује животну средину и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; 11) уређује и утврђује начин коришћења и управљања сеоским водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама; 12) утврђује културне и спортске манифестације од значаја за градску општину; 13) стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју, уређује радно време, места на којима се могу обављати угоститељске делатности и друге услове за њихов рад; 14) стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури; 15) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња; 16) подстиче и помаже развој задругарства; 17) одлучује о постављању монтажних објеката на јавним површинама у складу са планом и прописом Града; 18) одлучује о одржавању и уређивању гробаља на свом подручју у складу са прописима Града; 19) предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина, дечјих игралишта, објеката јавне расвете и саобраћајних знакова и сл; 20) обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права; 21) уређује организацију и рад мировних већа; 22) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са инвалидитетом, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју; 23) подстиче развој културно-уметничког аматеризма; 24) прописује прекршаје за повреде прописа градске општине; 25) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола градске општине; 26) израђује планове одбране за своје подручје у складу са планом Града; 27) извршава прописе и опште акте Града и градске општине; 28) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, овим статутом, другим прописима Града и статутом градске општине.

2. ОРГАНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Члан 86. Органи градске општине су: Скупштина градске општине, председник градске општине, Веће градске општине и управа градске општине. Страна 2256 Број 88 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША 1. октобар 2008. године

А) Скупштина градске општине Члан 87. Скупштина Градске општине Медијана има 27 одборника. Члан 88. Скупштина градске општине: 1) доноси статут, одлуку о организацији управе градске општине и пословник, уз сагласност Скупштине Града; 2) доноси буџет и завршни рачун градске општине; 3) доноси програм развоја градске општине и појединих делатности у складу са програмом развоја Града; 4) даје претходно мишљење на програм развоја Града, програм уређивања грађевинског земљишта, просторни план Града, као и на урбанистичке планове, који се односе на подручје градске општине; 5) одлучује о обележјима и празнику градске општине и установљава јавна признања градске општине; 6) одлучује о сарадњи и удруживању са градским општинама у земљи и иностранству, уз сагласност Скупштине Града; 7) доноси прописе и друге опште акте из своје надлежности; 8) у складу са законом расписује референдум о питањима од значаја за локалну заједницу, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 9) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 10) поставља и разрешава секретара Скупштине; 11) бира и разрешава председника градске општине, заменика преседника градске општине и чланове Већа градске општине; 12) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја градске општине; 13) оснива месне заједнице у селима и може образовати месне заједнице и друге облике месне самоуправе у градским насељима (кварт, четврт, рејон и сл.), уз сагласност Скупштине Града. 14) образује органе, организације и службе за потребе градске општине, 15) обавља и друге послове, у складу са законом, овим статутом, другим прописима Града и Статутом градске општине. Члан 89. Већином гласова од укупног броја одборника.

Скупштина градске општине одлучује у следећим случајевима: 1. октобар 2008. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША Број 88 Страна 2257 − о доношењу и изменама Статута градске општине, − о доношењу буџета градске општине, − о давању претходног мишљења на програм развоја Града, програм уређивања грађевинског земљишта, просторни план и урбанистичке планове Града који се односе на подручје градске општине, − о симболима, празнику и другим обележјима градске општине, − о расписивању референдума и самодоприноса за подручје градске општине, − о избору и разрешењу председника и заменика председника Скупштине, − о избору и разрешењу председника и заменика председника градске општине, − о избору и разрешењу чланова Већа градске општине, – о оснивању месних заједница и других облика месне самоуправе.

Б) Председник градске општине Члан 90. Председник градске општине је извршни орган градске општине. Председник градске општине има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Члан 91. Председник градске општине: 1) представља и заступа градску општину; 2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 3) наредбодавац је за извршење буџета; 4) усмерава и усклађује рад управе градске општине; 5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом градске општине или другим прописом Скупштине; 6) редовно извештава Скупштину о свом раду, на њен захтев или по својој иницијативи; 7) врши и друге послове утврђене Статутом градске општине и другим актима градске општине. В) Веће градске општине Члан 92. Веће градске општине је извршни орган градске општине. Председник градске општине је председник Већа градске општине, а његов заменик је члан Већа, по функцији. Страна 2258 Број 88 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША 1. октобар 2008. године Члан 93.

     В) Веће градске општине Медијана има 5 чланова; Веће градске општине: 1. предлаже Статут, буџет, одлуку о организацији управе градске општине и друге одлуке и акте које доноси Скупштина градске општине; 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине градске општине; 3. врши надзор над радом управе градске општине, поништава или укида њене акте који нису у сагласности са законом, Статутом градске општине и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина градске општине; 4. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана; 5. поставља и разрешава начелника управе градске општине; 6. даје сагласност на правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у управи градске општине; 7. доноси пословник о свом раду; 8. редовно извештава Скупштину, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине; 9. врши и друге послове утврђене Статутом градске општине и другим актима градске општине.

Г)  Управа градске општине Члан 95. Управа градске општине образује се као јединствени орган, којом руководи начелник. За начелника управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у пословима правне струке. Начелника поставља Веће градске општине, на основу јавног огласа, на период од пет година. Начелник управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. 1. октобар 2008. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША Број 88 Страна 2259 Члан 96. У управи градске општине образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних послова. Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник у складу са правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Члан 97. Начелник за свој рад и рад управе одговара Скупштини градске општине и Већу градске општине у складу са Статутом градске општине и одлуком о организацији управе градске општине. Члан 98. Управа градске општине 1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, председник и Веће градске општине; 2) извршава одлуке и друге акте Скупштине, председника и Већа градске општине; 3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Градске општине; 4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине градске општине у складу са одлуком Скупштине; 5) извршава прописе чије је спровођење поверено градској општини; 6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, председник и Веће градске општине.