Захтеви и обрасци

 


I Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“, бр.3/2008- пречишћен текст и 57/2014 и 98/2015 ) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“, бр.155/2016)

 •   Баште
  1. КЛ-ММО-3 – Башта отвореног типа угоститељских објеката
  2. КЛ-ММО-4 –  Башта затвореног типа угоститељских објеката
 • Тенде
  1. КЛ-ММО-2 – Тенда
 • Киосци
  1. КЛ-ММО-5 – Киоск
 • Покретне тезге
  1. КЛ-ММО-1 – Покретне тезге

II Одлука о комуналном реду (Сл.лист Града Ниша, бр.12/2020-пречишћен текст)

 • Општа уређеност насеља
 • Постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу
 • Раскопавање површине јавне намене и површине у јавном коришћењу
 • Обављање делатности у угоститељским објектима
 1. КЛ-КР-1 – Спољни делови зграде
 2. КЛ-КР-2 – Уређаји на спољним деловима зграде
 3. КЛ-КР-3 – Површина око зграде и ограде
 4. КЛ-КР-4 – Површине јавне намене/површине у јавном коришћењу и остале површине
 5. КЛ-КР-5 – Продаја и смештај робе – Обављање делатности
 6. КЛ-КР-6 – Контрола забране кретања/Заустављивања/Паркирања/Остављања возила/Других ствари на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу
 7. КЛ-КР-7 – Подземни пешачки пролази/Терени за спорт и забаву/Стовариште и ограде градилишта и остале површине
 8. КЛ-КР-8 – Уклањање снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу
 9. КЛ-КР-9 – Услови и начин постављања објеката и уређаја н аповршинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу
 10. КЛ-КР-10 – Расхладни уређаји/Дечији аутомобили/Изложбени пулт/Опрема за уметничке активности
 11. КЛ-КР-11 – Депоновање грађевинског материјала/Огревног дрвета/Постављање грађевинске скеле
 12. КЛ-КР-12 – Раскопавање површине јавне намене и површине у јавном коришћењу
 13. КЛ-КР-13 – Угоститељски објекти

III Одлука о јавним чесмама (Сл.лист Града Ниша, бр.22/1998) и Одлука о измени Одлука о јавним чесмама (Сл.лист Града Ниша, бр.2/1999)

 1. КЛ-ЈЧ-1

IV Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом (“Сл.лист Града Ниша“, бр 39/2017)

 1. КЛ-ТЕ-1 – Енергетски субјекат
 2. КЛ-ТЕ-2 – Купац

V Одлука о управљању јавним паркиралиштима  (Службени лист Града Ниша,                       бр. 139/2017)

 1. КЛ-ЈП-1 – Одржавање јавних паркиралишта
 2. КЛ-ЈП-2 – Коришћење јавних паркиралишта

VI Одлука о јавној расвети (Службени лист Града Ниша, број 23/95, 13/2001)

 1. КЛ-ЈР-1 – Одржавање јавне расвете
 2. КЛ-ЈР-2- Ненаменско коришћење јавне расвете

VII Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица, тргова и зграда на територији Града Ниша  („Службени лист Града Ниша“, број 81/2010 – пречишћен текст)

 1. КЛ-НС-1 – Утврђивање и означавање назива насељених места, улица, тргова и зграда

VIII Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени лист Града Ниша“, број 89/2005) и Одлука о изменама и допунама Одлук о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени лист Града Ниша“, број 18/2017)

 1. КЛ-ПИЗ-1 – Одржавање јавних зелених површина
 2. КЛ-ПИЗ-2 – Извођење радова на јавним зеленим површинама
 3. КЛ-ПИЗ-3 – Заштита јавних зелених површина

IX Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Ниша

 ( Службени лист Града Ниша, број 44/2015)

 1. КЛ-ПСО-1 – Подизање споменика и спомен обележја
 2. КЛ-ПСО-2 – Одржавање споменика и спомен обележја
 3. КЛ-ПСО-3 – Заштита споменика и спомен обележја
 4.  

X Одлука о водоводу и канализацији („Сл. лист Града Ниша“ бр.89/2005)  и Одлука о изменама и допуни Одлука о водоводу и канализацији („Сл. лист Града Ниша“,  бр.18/2017) 

 1. КЛ-ВК-1 – Вршиоц комуналне делатности о водоводу и канализацији
 2. КЛ-ВК-2 – Корисник комуналне делатности о водоводу и канализацији
 3. КЛ-ВК-3 – Корисник комуналне делатности о водоводу и канализацији – искључење
 4. КЛ-ВК-4 – Корисник комуналне делатности о водоводу и канализацији – Септичке јаме

XI Одлука о димничарским услугама(„Сл. лист Града Ниша“, бр.89/2005) и Одлука о измени Одлуке о димничарским услугама(„Сл. лист Града Ниша“, бр. 38/2010)

 1. КЛ-ДУ-1 –  Вршиоц комуналне делатности димничарских услуга
 2. КЛ-ДУ-2 –  Корисник комуналне делатности димничарских услуга

XII Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр.10/2015) 

 1. КЛ-ИКЉ-1 – Вршиоц комуналне делатности о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша
 2. КЛ-ИКЉ-2 – Корисник комуналне делатности о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша – Држалац животиња

XIII Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша

(„Сл. лист Града Ниша“, бр.98/2015)

 1. КЛ-ПП-1 – Корисник комуналне делатности о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша – Постављање пловила
 2. КЛ-ПП-2 – Корисник комуналне делатности о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша – Корисник
 3. КЛ-ПП-3 – Корисник комуналне делатности о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша – За потребе манифестације
 4. КЛ-ПП-4 – Корисник комуналне делатности о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша – Забране

XIV Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл. Града Ниша“, бр. 85/2015)

 1. КЛ-ГИС-1

XV Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији  Града Ниша  („Сл. лист Града Ниша“ ,бр.10/2015) и Одлука о изменама  Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији  Града Ниша  (Сл.лист Града Ниша“ бр.18/2017)

      1.   КЛ-ЗХ-1 –  Предузећа

XVI Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом  Града Ниша  („Сл. лист Града Ниша“ ,бр.3/14)

 1. КЛ-ЧИО-1 –  Вршиоц
 2. КЛ-ЧИО-2 –  Корисник
 3. КЛ-ЧИО-3 –  Заштита чистоће на површинама јавне намене 

XVII Одлука о оглашавању на територији Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“, бр.63/2019)

 1. KL-OG 1-Оглашавање на отвореном простору
 2. KL-OG 2- Оглашавање на отвореном простору – забрањене радње