J A V N I K O N K U R S ZA DODELU STUDENTSKE STIPENDIJE SVETA PETKA I UČENIČKE NAGRADE SVETA PETKA

На основу члана 20. Одлуке о стипендирању студената, награђивању ученика и помоћи за лечење неплодности (Службени лист Града Ниша, број 82/2018 и 100/2018), Kомисија Света Петка, на 13. седници одржаној 28.10.2022. године, расписала је и на Сајту Градске општине Медијана објавила Ј А В Н И   К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ СВЕТА ПЕТКА И УЧЕНИЧКЕ НАГРАДЕ СВЕТА ПЕТКА Iа   УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ СВЕТА ПЕТКА Право да остваре студентску стипендију Света Петка (у даљем тексту: стипендија) имају студенти факултета са седиштем у Нишу у саставу Универзитета у Нишу (Грађевинско-архитектонски факултет, Економски факултет, Електронски факултет, Машински факултет, Медицински факултет, Правни факултет, Природно-математички факултет, Факултет заштите на раду, Факултет уметности, Факултет спорта и физичког васпитања и Филозофски факултет), који су уписани први пут у текућој школској години на годину која није прва или завршна на основним академским или интегрисаним академским студијама, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија и који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00. Право на стипендију не може остварити студент који је за текућу школску годину остварио право на стипендију у складу са одлуком надлежног органа Републике Србије или Града Ниша. Право на студентску стипендију Света Петка не може остварити студент који је у претходним школским годинама остварио право на студентску стипендију Света Петка, односно другу студентску стипендију у складу са одлуком надлежног органа Градске општине Медијана. Стипендија може бити додељена само студенту који приликом расписивања јавног конкурса има пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса. Iб  УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКЕ НАГРАДЕ СВЕТА ПЕТКА Право на ученичку награду Света Петка (у даљем тексту: награда) могу остварити ученици основних и средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, национални савети националних мањина и друго правно или физичко лице, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, који су у школској години која претходи школској години у којој се расписује јавни конкурс освојили једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика, који утврђује министарство надлежно за послове образовања. Награда може бити додељена само ученику који приликом расписивања јавног конкурса има пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса. IIа  ДОКАЗИ КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОНЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ Пријава на Јавни конкурс за доделу стипендије – у слободној форми и потписана од стране подносиоца пријаве Уверење o статусу студента – оригинал или оверена фотокопија Издавалац: факултет са седиштем у Нишу у саставу Универзитета у Нишу, на коме студент студира Напомена: Уверење мора да садржи следеће доказе: да има статус студента факултета са седиштем у Нишу у саставу Универзитета у Нишу да је уписан први пут у текућој школској години на годину која није прва или завршна на основним академским или интегрисаним академским студијама да се школовање студента финансира из буџета Републике Србије да студент није губило ниједну годину током студија да је студент, према наставном програму високошколске установе на којој студира, положио све испите из претходних година студија и постигнуту просечну оцену свих положилих испита из претходних година студија заокругљену на другу децималу Изјава да студент не прима другу стипендију Уверење о пребивалишту – оригинал или оверена фотокопија Издавалац: Полицијска управа Ниш Напомена: Уверење мора да садржи доказ да студент приликом расписивања јавног конкурса има пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса Лична карта – фотокопија Напомена: лице које поседује личну карту са микроконтролером (чипом), уз фотокопију личне карте доставља и очитану  личну карту. IIб ДОКАЗИ КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ Пријава на Јавни конкурс за доделу награде – у слободној форми и потписана од стране пунолетног подносиоца пријаве, односно законског заступника малолетног подносиоца пријаве Уверење o статусу ученика који је први пут уписан у одређени разред у школској години 2022/2023. години – оригинал или оверена фотокопија Издавалац: школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, национални савети националних мањина и друго правно или физичко лице Награде (дипломе) за освојено једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика, који утврђује министарство надлежно за послове образовања, у школској 2022/2023. години – оригинал или фотокопија Издавалац: организатор такмичења Напомена: У складу са актуелним и важећим Календаром такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, које је издало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Уверење о пребивалишту – оригинал или оверена фотокопија Издавалац: Полицијска управа Ниш Напомена: Уверење мора да садржи доказ да ученик приликом расписивања јавног конкурса има пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса Лична карта, за лице старије од 16 година живота – фотокопија, односно Извод из матичне књиге рођених, за лице млађе од 16 година живота – оригинал или фотокопија Напомена: лице које поседује личну карту са микроконтролером (чипом), уз фотокопију личне карте доставља и очитану личну карту. III   РОК ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС Рок за пријаву кандидата на Јавни конкурс за доделу стипендије и награде износи 15 дана од дана објављивања Обавештења о Јавном конкурсу у дневном листу Народне новине. IVа            КРИТЕРИЈУМИ И ВРЕДНОВАЊЕ КАНДИДАТА ПРИЛИКОМ ОДЛУЧИВАЊА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ Приликом одлучивања, кандидати пријављени на јавни конкурс вреднују се на основу постигнутe просечнe оценe свих положилих испита из претходних година студија, према наставном програму високошколске установе на којој студирају, заокругљенe на другу децималу, тако да се кандидат са већом просечном оценом боље рангира у односу на кандидата са мањом просечном оценом. Кандидати који по вредновању на основу постигнутe просечнe оценe буду једнако рангирани, међусобно се вреднују на основу укупног броја остварених ЕСПБ бодова свих положених испита из претходних година студија, према наставном програму високошколске установе на којој студирају, тако да се кандидат са већим бројем остварених ЕСПБ бодова боље рангира у односу на кандидата са мањим бројем остварених ЕСПБ бодова. Кандидати који по вредновању на основу укупног броја остварених ЕСПБ бодова буду једнако рангирани, остају једнако рангирани. IVб           КРИТЕРИЈУМИ И ВРЕДНОВАЊЕ КАНДИДАТА ПРИЛИКОМ ОДЛУЧИВАЊА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ Комисија Света Петка бодоваће успехе ученика на такмичењима на следећи начин: oсвајањем првог, другог, односно трећег места (награде) на републичком такмичењу ученик остварује три, два, односно један поен; oсвајањем првог, другог, односно трећег места (награде) на међународном такмичењу на којем поред такмичара из Србије учествују још само тачмичари из држава са којима се Србија граничи и Словеније, Грчке и Кипра – балканска такмичења – ученик остварује шест, пет, односно четири поена и oсвајањем првог, другог односно трећег места на међународном такмичењу ученик остварује девет, осам, односно седам поена. Приликом одлучивања, кандидати пријављени на јавни конкурс вреднују су према укупном броју поена оствареном на основу освојених места (награда) на међународним и републичким такмичењима, тако да се кандидат са већим укупним бројем поена боље рангира у односу на кандидата са мањим укупним бројем поена, оствареним на основу освојених места (награда) на међународним и републичким такмичењима. Кандидати који по вредновању према укупном броју поена оствареном на основу освојених места (награда) на међународним и републичким такмичењима буду једнако рангирани, међусобно се вреднују према укупном броју поена оствареним на основу освојених места (награда) на међународним такмичењима, тако да се кандидат са већим укупним бројем поена боље рангира у односу на кандидата са мањим укупним бројем поена, оствареним на основу освојених места (награда) на међународним такмичењима. Кандидати који по вредновању према укупном броју поена оствареним на основу освојених места (награда) на међународним такмичењима буду једнако рангирани, остају једнако рангирани. V   ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕРАЗМАТРАЊУ НЕПОТПУНИХ И НЕБЛАГОВРЕМЕНИХ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС Непотпуне и неблаговремене пријаве на Јавни конкурс неће бити разматране приликом одлучивања. VI  ОСТАЛЕ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Одлуку о додели стипендије и награде доноси Веће Градске општине Медијана (у даљем тексту: Веће), на предлог Комисије Света Петка (у даљем тексту: Комисија). Када одлучује о додели, Веће истом одлуком утврђује и висину месечног износ стипендије, односно висину износа награде. Одлука Већа је коначна. Комисија ће предложити доделу стипендије прворангираном студенту са сваког од факултета. Уколико два или више студената буду прворангирани, Комисија ће предложити доделу стипендије свим прворангираним студентима факултета. Стипендија се исплаћује у 12 једнаких месечних рата. Стипендија се додељује без обавезе враћања. На основу одлуке о додели стипендије, студент закључује уговор о стипендирању са Градском општином Медијана, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије. Уколико студент не приступи закључењу уговора о стипендирању у року од 15 дана од дана уручења одлуке о додели стипендије, Веће може донети одлуку да стипендију додели следећем студенту са ранг листе. Награда се додељује у новчаном износу. Ранг листа студената са сваког од факултета, односно ранг листа ученика основних и ранг листа ученика средњих школа, предлог Комисије за доделу стипендије, односно награде и одлука Већа о додели стипендије, односно награде биће објављени на Сајту Градске општине Медијана, на адреси: http://medijana.rs/komisijasvetapetka док ће одлука Већа о додели стипендије, односно награде добитницима бити достављена и на адресу пребивалишта. Пријаве на Јавни конкурс, са свим доказима које је неопходно приложити уз пријаву, подносе се непосредно у Градској општини Медијана, ул. Париске комуне бб, у канцеларији број 3 или поштом, на адресу Градске општине Медијана, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за доделу студентске стипендије Света Петка, односно ученичке награде Света Петка. Доказе о чињеницама које нису услов за остваривање права на стипендију односно награду не треба прилагати уз пријаву. Уколико је као доказ потребно доставити оверену фотокопију документа, у Јавном конкурсу то је наведено као оверена фотокопија, а уколико је као доказ потребно доставити неоверену фотокопију документа, у Јавном конкурсу то је наведено  као фотокопија. Оригинали, оверене фотокопије и фотокопије докумената приложених уз пријаву на Јавни конкурс неће бити враћени подносиоцима, осим оригинала диплома (награда) освојених на такмичењима ученика. Број: 06-12-37/2022-02 У Нишу,  28.10.2022. године КОМИСИЈА СВЕТА ПЕТКА ПРЕДСЕДНИК Проф. др Жарко Ранковић oglas.pdf

На основу члана 20. Одлуке о стипендирању студената, награђивању ученика и помоћи за лечење неплодности („Службени лист Града Ниша“, број 82/2018 и 100/2018),

Kомисија „Света Петка“, на 13. седници одржаној 28.10.2022. године, расписала је и на Сајту Градске општине Медијана објавила

 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ „СВЕТА ПЕТКА“

И УЧЕНИЧКЕ НАГРАДЕ „СВЕТА ПЕТКА“

 

 

Iа   УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ „СВЕТА ПЕТКА“

 

Право да остваре студентску стипендију „Света Петка“ (у даљем тексту: стипендија) имају студенти факултета са седиштем у Нишу у саставу Универзитета у Нишу (Грађевинско-архитектонски факултет, Економски факултет, Електронски факултет, Машински факултет, Медицински факултет, Правни факултет, Природно-математички факултет, Факултет заштите на раду, Факултет уметности, Факултет спорта и физичког васпитања и Филозофски факултет), који су уписани први пут у текућој школској години на годину која није прва или завршна на основним академским или интегрисаним академским студијама, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија и који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00.

Право на стипендију не може остварити студент који је за текућу школску годину остварио право на стипендију у складу са одлуком надлежног органа Републике Србије или Града Ниша.

Право на студентску стипендију „Света Петка“ не може остварити студент који је у претходним школским годинама остварио право на студентску стипендију „Света Петка“, односно другу студентску стипендију у складу са одлуком надлежног органа Градске општине Медијана.

Стипендија може бити додељена само студенту који приликом расписивања јавног конкурса има пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса.

 

Iб  УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКЕ НАГРАДЕ „СВЕТА ПЕТКА“

 

Право на ученичку награду „Света Петка“ (у даљем тексту: награда) могу остварити ученици основних и средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, национални савети националних мањина и друго правно или физичко лице, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, који су у школској години која претходи школској години у којој се расписује јавни конкурс освојили једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика, који утврђује министарство надлежно за послове образовања.

Награда може бити додељена само ученику који приликом расписивања јавног конкурса има пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса.

 

 

IIа  ДОКАЗИ КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОНЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

 

 1. Пријава на Јавни конкурс за доделу стипендије – у слободној форми и потписана од стране подносиоца пријаве
 2. Уверење o статусу студента – оригинал или оверена фотокопија

Издавалац: факултет са седиштем у Нишу у саставу Универзитета у Нишу, на коме студент студира

Напомена: Уверење мора да садржи следеће доказе:

 • да има статус студента факултета са седиштем у Нишу у саставу Универзитета у Нишу
 • да је уписан први пут у текућој школској години на годину која није прва или завршна на основним академским или интегрисаним академским студијама
 • да се школовање студента финансира из буџета Републике Србије
 • да студент није губило ниједну годину током студија
 • да је студент, према наставном програму високошколске установе на којој студира, положио све испите из претходних година студија и
 • постигнуту просечну оцену свих положилих испита из претходних година студија заокругљену на другу децималу
 • Изјава да студент не прима другу стипендију
 1. Уверење о пребивалишту – оригинал или оверена фотокопија

Издавалац: Полицијска управа Ниш

Напомена: Уверење мора да садржи доказ да студент приликом расписивања јавног конкурса има пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса

 1. Лична карта – фотокопија

Напомена: лице које поседује личну карту са микроконтролером (чипом), уз фотокопију личне карте доставља и очитану  личну карту.

 

IIб ДОКАЗИ КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

 

 1. Пријава на Јавни конкурс за доделу награде – у слободној форми и потписана од стране пунолетног подносиоца пријаве, односно законског заступника малолетног подносиоца пријаве
 2. Уверење o статусу ученика који је први пут уписан у одређени разред у школској години 2022/2023. години – оригинал или оверена фотокопија

Издавалац: школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, национални савети националних мањина и друго правно или физичко лице

 1. Награде (дипломе) за освојено једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика, који утврђује министарство надлежно за послове образовања, у школској 2022/2023. години – оригинал или фотокопија

Издавалац: организатор такмичења

Напомена: У складу са актуелним и важећим Календаром такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, које је издало Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

 1. Уверење о пребивалишту – оригинал или оверена фотокопија

Издавалац: Полицијска управа Ниш

Напомена: Уверење мора да садржи доказ да ученик приликом расписивања јавног конкурса има пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса

 1. Лична карта, за лице старије од 16 година живота – фотокопија, односно Извод из матичне књиге рођених, за лице млађе од 16 година живота – оригинал или фотокопија

Напомена: лице које поседује личну карту са микроконтролером (чипом), уз фотокопију личне карте доставља и очитану личну карту.

 

III   РОК ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

 

Рок за пријаву кандидата на Јавни конкурс за доделу стипендије и награде износи 15 дана од дана објављивања Обавештења о Јавном конкурсу у дневном листу „Народне новине“.

 

IVа            КРИТЕРИЈУМИ И ВРЕДНОВАЊЕ КАНДИДАТА ПРИЛИКОМ ОДЛУЧИВАЊА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

 

Приликом одлучивања, кандидати пријављени на јавни конкурс вреднују се на основу постигнутe просечнe оценe свих положилих испита из претходних година студија, према наставном програму високошколске установе на којој студирају, заокругљенe на другу децималу, тако да се кандидат са већом просечном оценом боље рангира у односу на кандидата са мањом просечном оценом.

Кандидати који по вредновању на основу постигнутe просечнe оценe буду једнако рангирани, међусобно се вреднују на основу укупног броја остварених ЕСПБ бодова свих положених испита из претходних година студија, према наставном програму високошколске установе на којој студирају, тако да се кандидат са већим бројем остварених ЕСПБ бодова боље рангира у односу на кандидата са мањим бројем остварених ЕСПБ бодова.

Кандидати који по вредновању на основу укупног броја остварених ЕСПБ бодова буду једнако рангирани, остају једнако рангирани.

 

IVб           КРИТЕРИЈУМИ И ВРЕДНОВАЊЕ КАНДИДАТА ПРИЛИКОМ ОДЛУЧИВАЊА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

 

Комисија „Света Петка“ бодоваће успехе ученика на такмичењима на следећи начин:

 1. oсвајањем првог, другог, односно трећег места (награде) на републичком такмичењу ученик остварује три, два, односно један поен;
 2. oсвајањем првог, другог, односно трећег места (награде) на међународном такмичењу на којем поред такмичара из Србије учествују још само тачмичари из држава са којима се Србија граничи и Словеније, Грчке и Кипра – балканска такмичења – ученик остварује шест, пет, односно четири поена и
 3. oсвајањем првог, другог односно трећег места на међународном такмичењу ученик остварује девет, осам, односно седам поена.

Приликом одлучивања, кандидати пријављени на јавни конкурс вреднују су према укупном броју поена оствареном на основу освојених места (награда) на међународним и републичким такмичењима, тако да се кандидат са већим укупним бројем поена боље рангира у односу на кандидата са мањим укупним бројем поена, оствареним на основу освојених места (награда) на међународним и републичким такмичењима.

Кандидати који по вредновању према укупном броју поена оствареном на основу освојених места (награда) на међународним и републичким такмичењима буду једнако рангирани, међусобно се вреднују према укупном броју поена оствареним на основу освојених места (награда) на међународним такмичењима, тако да се кандидат са већим укупним бројем поена боље рангира у односу на кандидата са мањим укупним бројем поена, оствареним на основу освојених места (награда) на међународним такмичењима.

Кандидати који по вредновању према укупном броју поена оствареним на основу освојених места (награда) на међународним такмичењима буду једнако рангирани, остају једнако рангирани.

 

V   ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕРАЗМАТРАЊУ НЕПОТПУНИХ И НЕБЛАГОВРЕМЕНИХ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве на Јавни конкурс неће бити разматране приликом одлучивања.

 

VI  ОСТАЛЕ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Одлуку о додели стипендије и награде доноси Веће Градске општине Медијана (у даљем тексту: Веће), на предлог Комисије „Света Петка“ (у даљем тексту: Комисија).

Када одлучује о додели, Веће истом одлуком утврђује и висину месечног износ стипендије, односно висину износа награде.

Одлука Већа је коначна.

Комисија ће предложити доделу стипендије прворангираном студенту са сваког од факултета. Уколико два или више студената буду прворангирани, Комисија ће предложити доделу стипендије свим прворангираним студентима факултета.

Стипендија се исплаћује у 12 једнаких месечних рата.

Стипендија се додељује без обавезе враћања.

На основу одлуке о додели стипендије, студент закључује уговор о стипендирању са Градском општином Медијана, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Уколико студент не приступи закључењу уговора о стипендирању у року од 15 дана од дана уручења одлуке о додели стипендије, Веће може донети одлуку да стипендију додели следећем студенту са ранг листе.

Награда се додељује у новчаном износу.

Ранг листа студената са сваког од факултета, односно ранг листа ученика основних и ранг листа ученика средњих школа, предлог Комисије за доделу стипендије, односно награде и одлука Већа о додели стипендије, односно награде биће објављени на Сајту Градске општине Медијана, на адреси: http://medijana.rs/komisijasvetapetka док ће одлука Већа о додели стипендије, односно награде добитницима бити достављена и на адресу пребивалишта.

Пријаве на Јавни конкурс, са свим доказима које је неопходно приложити уз пријаву, подносе се непосредно у Градској општини Медијана, ул. Париске комуне бб, у канцеларији број 3 или поштом, на адресу Градске општине Медијана, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за доделу студентске стипендије „Света Петка“, односно ученичке награде „Света Петка“.

Доказе о чињеницама које нису услов за остваривање права на стипендију односно награду не треба прилагати уз пријаву.

Уколико је као доказ потребно доставити оверену фотокопију документа, у Јавном конкурсу то је наведено као „оверена фотокопија“, а уколико је као доказ потребно доставити неоверену фотокопију документа, у Јавном конкурсу то је наведено  као „фотокопија“.

Оригинали, оверене фотокопије и фотокопије докумената приложених уз пријаву на Јавни конкурс неће бити враћени подносиоцима, осим оригинала диплома (награда) освојених на такмичењима ученика.

 

 

Број: 06-12-37/2022-02

У Нишу,  28.10.2022. године

 

 

КОМИСИЈА „СВЕТА ПЕТКА“

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

 

 

 

Проф. др Жарко Ранковић

 

oglas.pdf