sort proizvodi

Скупштина општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 

Проф.др Владмила Бојанић – председница Скупштине Градске општине Медијана - Биографија

Жарко Ранковић - заменик председника Скупштине Градске општине Медијана - Биографија

Бојан Добреновић - секретар Скупштине Градске општине Медијана - Биографија


Одборници Скупштине Градске општине Медијана 

У припреми...


Пословник Скупштине Градске општине Медијана

 

Пословник Скупштине Градске општине Медијана („Службени лист Града Ниша“, број 82/2018)


Надлежности Скупштине Градске општине Медијана

Скупштина Градске општине Медијана:

 1. доноси статут, одлуку о организацији Управе Градске општине и пословник о свом раду;  
 2. доноси буџет и завршни рачун Градске општине;
 3. доноси програм развоја Градске општине и појединих делатности у складу са програмом развоја Града;
 4. даје претходно мишљење на програм развоја Града, програм уређивања грађевинског земљишта, просторни план града, као и на урбанистичке планове, који се односе за подручје Градске општине;
 5. одлучује о обележјима и празнику Градске општине и установљава јавна признања Градске општине;
 6. одлучује о сарадњи и удруживању са градским општинама у земљи и иностранству, уз сагласност Скупштине Града;
 7. доноси прописе и друге опште акте из своје надлежности;
 8. у складу са законом расписује референдум о питањима од значаја за локалну заједницу, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 10. поставља и разрешава секретара Скупштине;
 11. бира и разрешава Председника Градске општине, заменика председника градске општине и чланове Већа Градске општине;
 12. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Градске општине;
 13. именује Изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Медијана, у складу са законом који регулише избор одборника скупштине јединице локалне самоуправе;
 14. образује органе, организације и службе за потребе Градске општине;
 15. разматра и даје претходно мишљење на програме рада јавних предузећа чији је оснивач Град, у делу који се односи на Градску општину, и прати њихову реализацију;
 16. обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом Града, другим прописима Града и Статутом Градске општине.
close
logo

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %