• social softart
 • social softart
 • social softart
sort proizvodi

Комунална инспекција

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

 

 

ЗАКОНИ:

 1. Закон о комуналним делатностима (Сл.гл. РС бр.88/2011 и 104/2016) и Закон о допуни Закона о комуналним делатностима (Сл.гл. РС бр.95/2018)
 2. Закон о инспекцијском надзору (Сл.гл. РС бр.36/15 и 44/18- др. Закон) и Закон о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору (Сл.гл. РС бр.95/2018)
 3. Закон о општем управном поступку (Сл.гл. РС бр.18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење)
 4. Закон о трговини (Сл.гл. РС бр.52/2019)
 5. Закон о прекршајима (Сл.гл. РС бр.65/13 и 98/2016- Одлука УС) и Закон  о изменама и допунама Закона о прекршајима (Сл.гл. РС бр.13/2016)
 6. Закон о оглашавању (Сл.гл. РС бр.6/2016 и 52/2019-др.закон)
 7. Закон о становању и одржавању зграда (''Сл.гл.РС бр.104/2016 и 9/2020-др.закон)
 8. Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл.гласник РС“,бр.15/2016,68/2020 и 136/2020)
 9. Уредба о одржавању стамбених зграда и станова (Сл.гл.РС бр.43/93)

 

 

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША:

 

 1. Одлука о комуналној инспекцији на територији Града Ниша (Сл.л. ГН бр.76/2009)
 2. Одлука о комуналним делатностима (Сл.л. ГН бр.32/2007- пречишћен текст, 40/2007, 11/2009 и 66/2010), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса (Сл.л. ГН бр.5/2014) и Одлука о измени Одлуке о одређивању комуналних делатности од локалног интереса (Сл.л. ГН бр.92/2016)
 3. Одлука о комуналном реду  („Сл.лист Града Ниша“,бр.12/2020-пречишћени текст), Одлука о допунама Одлуке о комуналном реду („Сл.лист.Града Ниша“, бр.80/2020)
 4. Одлука о раскопавању површина јавне намене (Сл.л.ГН бр.18/2018)
 5. Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера  на територији Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“,бр.35/2021)
 6. Одлука о водоводу и канализацији  (Сл.л. ГН бр.89/2005- пречишћен текст) и Одлука о изменама и допуни Одлуке о водоводу и канализацији  (Сл.л. ГН бр.18/2017)
 7. Одлука о јавним чесмама (Сл.л. ГН бр.22/1998) и Одлука о измени Одлуке о јавним чесмама (Сл.л. ГН бр.2/1999)
 8. Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом (Сл.л. ГН бр.74/2015) и Одлука о изменама Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом (Сл.л. ГН бр.18/2017)
 9. Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом (Сл.л. ГН бр.12/2020- пречишћен текст) и Одлука  о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом (Сл.л. ГН бр.80/2021)
 10. Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (Сл.л. ГН бр.89/2005- пречишћен текст), Одлука о измени Одлуке о  уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (Сл.л. ГН бр.38/2010) ) и Одлука о измени Одлуке о  уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (Сл.л. ГН бр.18/2017)
 11. Одлука о пијацама (Сл.л. ГН бр.89/2005-пречишћен текст)
 12. Одлука о димничарским услугама (Сл.л. ГН бр.89/2005-пречишћен текст) и Одлука о измени Одлуке о димничарским услугама (Сл.л. ГН бр.38/2010)
 13. Одлука о управљању јавним паркиралиштима (Сл.л. ГН бр.139/2017) и Одлука о измени и допунама Одлуке о управљању јавним паркиралиштима (Сл.л. ГН бр.85/2019)
 14. Одлука о утврђивању некатегорисаних путева (Сл.л. ГН бр.118/2018)
 15. Одлука о јавној расвети (Сл.л. ГН бр.23/1995) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавној расвети (Сл.л. ГН бр.13/2001)
 16. Одлука о утврђивању  назива  улица и засеока на територији Града Ниша (Сл.л. ГН бр.64/2019) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива улица и засеока на територији Града Ниша(„Сл.лист Града Ниша“,бр.3/2020)
 17. Одлука о оглашавању на територији Града Ниша (Сл.л. ГН бр.63/2019)
 18. Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Ниша (Сл.л. ГН бр.44/2015) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији Града Ниша („Сл.листГрада Ниша“,бр.35/2021)
 19. Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији Града Ниша (Сл.л. ГН бр.98/2015)
 20. Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Града Ниша (Сл.л. ГН бр.10/2015) и Одлука о изменама Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Града Ниша (Сл.л. ГН бр.18/2017)
 21. Одлука о држању домаћих животиња кућних љубимаца на територији Града Ниша (Сл.л. ГН бр.35/2021)
 22. Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено- пословним зградама на територији Града Ниша (Сл.л. ГН бр.139/2017)
 23. Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (Сл.л. ГН бр.17/2020)
 24. Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору из изворне надлежности Града Ниша (Сл.л. ГН бр.140/2016)
 25. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина (Сл.л. ГН бр.127/2018 и 63/2019) и Одлука о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (Сл.л. ГН бр.35/2021)
 26. Одлука о постављању балона хала спортске намене на територији Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“,бр.17/2020)
 27. Одлука о управљању гробљима, сахрањивању и погребној делатности („Сл.лист Града Ниша“,бр.35/2021) и Одлука о допуни Одлуке о управљању гробљима, сахрањивању и погребној делатности („Сл.лист Града Ниша“,бр.47/2021)

 


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2022.- 31.12.2022. ГОДИНЕ


 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


KOMUNALNA INSPEKCIJA

close
0.18599009513855