SEKRETAR SKUPŠTINE

Sekretar Skupštine Gradske opštine se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Gradske opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.
Za sekretara Skupštine Gradske opštine se postavlja lice sa završenim Pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Funkciju sekretara Skupštine obavlja Vladica Maričić.


 

Vladica Maričić rođen je 12. marta 1987. godine u Nišu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nosilac diplome „Vuk Karadžić“ i diploma za izuzetna dostignuća iz matematike i hemije u osnovnoj školi. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 23.03.2011. godine sa prosečnom ocenom 9,45 kao Najbolji diplomirani student u generaciji 2006/2007. Sa odlikom odbranio master rad na temu „Pakt o stabilnosti i rastu, mogućnosti i ograničenja“, 12.11.2013. godine. Dobitnik nagrade Najbolji student Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu za 2013. godinu, koju Grad Niš dodeljuje na predlog nastavno-naučnog veća fakulteta. Trenutno doktorand treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu na pravno-poslovnom modulu. Sticao neformalno obrazovanje iz oblasti socijalne zaštite, javnih politika, prava i sistema visokog obrazovanja. Bio društveno angažovan u organizacijama civilnog društva i studentskom i učeničkom organizovanju. Tokom studija više puta biran za predstavnika studenata u organima Univerziteta u Nišu.

Član Srpske napredne stranke od osnivanja. Trenutno na funkciji člana Gradskog odbora SNS Niš. Bio odbornik Skupštine Grada Niša u mandatu od 2012. do 2016. godine, kandidat za narodnog poslanika na izborima 2014. godine i kandidat za odbornika na izborima 2016. godine.

close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top