Новчана помоћ „Света Петка“ за лечење неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем поступком вантелесног оплођења

 

Право на новчану помоћ „Света Петка“ за лечење неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем поступком вантелесног оплођења могу остварити пунолетна и пословно способна жена и мушкарац којима је потребна помоћ у лечењу неплодности поступком вантелесног оплођења, у оквиту делатности биомедицински потпомогнутог оплођења, а који воде заједнички живот у складу са законом којим се уређују породични односи – супружници, односно ванбрачни партнери и који су способни да врше родитељску дужност и у таквом су психосоцијалном стању на основу кога се оправдано може очекивати да ће бити способни да обављају родитељске дужности, у складу са законом, у интересу детета.

Право на помоћ за лечење неплодности могу остварити супружници, односно ванбрачни партнери у случају када је медицински оправдано спровођење поступка вантелесног оплођења у оквиру делатности биомедицински потпомогнутог оплођења – када лечење неплодности другим поступцима није могуће или има значајно мање шансе за успех, укључујући и случајеве претеће неплодности као последице развоја или лечења болести. Процену медицинске оправданости врши комисија састављена од три доктора медицине – специјалисте из одговарајуће области.

Право на новчану помоћ „Света Петка“ за лечење неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем поступком вантелесног оплођења не могу остварити супружници, односно ванбрачни партнери, који су у претходним годинама два пута остварили право на новчану помоћ „Света Петка“ за лечење неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем поступком вантелесног оплођења, односно другу помоћ за лечење неплодности у складу са одлуком надлежног органа Градске општине Медијана.

Приликом одлучивања, кандидати пријављени на јавни конкурс вреднују су према укупним примањима и приходима, која су супружници, односно ванбрачни партнери, остварили током три месеца који претходе месецу у коме је расписан јавни конкурс, тако да се супружници, односно ванбрачни партнери, са мањим укупним примањима и приходима боље рангирају у односу на супружнике, односно ванбрачне партнере, са већим укупним примањима и приходима.

За остваривање права на помоћ за лечење неплодности узимају се у обзир: примања и приходи који се остварују у месечним износима и то приход по основу радног односа, односно зарада, плата или накнада зараде, повремених и привремених послова и уговора о делу, пензија, инвалиднина и друга примања по прописима о правима из борачко-инвалидске заштите – у оствареним износима; приход по основу обављања самосталне делатности – y висини износа који служи као основица за oбрачунавање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у текућој години; накнада за време незапослености – у оствареном износу; и приход од имовинских права на који се плаћа порез.

Кандидати који по вредновању према укупним тромесечним примањима и приходима буду једнако рангирани, остају једнако рангирани.

Рок за коришћење права на помоћ за лечење неплодности је две године од дана закључења уговора о коришћењу помоћи за лечење неплодности.

Супружници, односно ванбрачни партнери који из медицински оправданих разлога нису искористили право на помоћ за лечење неплодности у прописаном року могу поднети захтев за продужење рока за коришћење права на помоћ за лечење неплодности, за још највише две године.

 

Јавни конкурс за доделу новчане помоћи Света Петка за лечење неплодности – 22.04.2019.

strana 1.pdf

strana 2.pdf

str 1.pdf

str 2.pdf

str3.pdf

sv petka zaljucak str 1.pdf

sv petka zakljucak odbijeni str 2.pdf

close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top