Gradska opština Medijana je područje Grada Niša. Opština obavlja poslove Grada Niša utvrđenih Statutom Grada Niša. Gradska opština ima svojstvo pravnog lica (strana 2252 Broj 88 SLUŽBENI LIST GRADA NIŠA 1. oktobar 2008. godine Član 84.)

 U Gradu Nišu gradske opštine su: Pantelej, Crveni Krst, Palilula, Medijana i Niška Banja. Područja gradskih opština čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština koja ulaze u njihov sastav i to: MEDIJANA Niš - deo Niš - "Bubanj"- deo Niš - "Ćele Kula" - deo Niš - deo: obuhvaćen je granicom koja polazi od železničkog mosta na Nišavi, ide prugom do triangle, nastavlja prugom Niš - Dimitrovgrad do granice KO Brzi Brod, granicom KO Brzi Brod do Nišave, Nišavom do železničkog mosta na Nišavi, Brzi Brod.

1. POSLOVI GRADSKE OPŠTINE Član 85. Poslovi Grada koje obavljaju gradske opštine su: 1) donosi Statut, budžet i završni račun budžeta gradske opštine; 2) donosi programe i sprovodi projekte razvoja gradske opštine i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u gradskoj opštini, u skladu sa aktima Grada; 3) osniva mesnu zajednicu, odnosno drugi oblik mesne samouprave po pribavljenom mišljenju građana, u skladu sa zakonom, ovim statutom i statutom gradske opštine; 4) daje mišljenje na prostorne i urbanističke planove koji se donose za njeno područje; 5) obrazuje komunalnu inspekciju, stara se o održavanju komunalnog reda u gradskoj opštini i sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red, u skladu sa zakonom i aktima Grada; 6) sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama, 7) donosi godišnji program, preduzima mere za sprečavanje šteta i učestvuje u organizaciji zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštite od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica, u skladu sa propisima grada; 8) uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora, u skladu sa posebnom odlukom Grada; 1. oktobar 2008. godine SLUŽBENI LIST GRADA NIŠA Broj 88 Strana 2255 9) učestvuje u izradi programa izgradnje, održavanja, upravljanja i korišćenja seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva; 10) štiti i unapređuje životnu sredinu i stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima; 11) uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja seoskim vodovodima, izvorima, javnim bunarima i česmama; 12) utvrđuje kulturne i sportske manifestacije od značaja za gradsku opštinu; 13) stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati ugostiteljske delatnosti i druge uslove za njihov rad; 14) stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi; 15) uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja; 16) podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva; 17) odlučuje o postavljanju montažnih objekata na javnim površinama u skladu sa planom i propisom Grada; 18) odlučuje o održavanju i uređivanju grobalja na svom području u skladu sa propisima Grada; 19) predlaže mere za uređenje i održavanje spoljnog izgleda stambenih i poslovnih objekata, zelenih površina, dečjih igrališta, objekata javne rasvete i saobraćajnih znakova i sl; 20) obezbeđuje pružanje pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava; 21) uređuje organizaciju i rad mirovnih veća; 22) pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa invaliditetom, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području; 23) podstiče razvoj kulturno-umetničkog amaterizma; 24) propisuje prekršaje za povrede propisa gradske opštine; 25) uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog simbola gradske opštine; 26) izrađuje planove odbrane za svoje područje u skladu sa planom Grada; 27) izvršava propise i opšte akte Grada i gradske opštine; 28) obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu sa zakonom, ovim statutom, drugim propisima Grada i statutom gradske opštine.

2. ORGANI GRADSKE OPŠTINE Član 86. Organi gradske opštine su: Skupština gradske opštine, predsednik gradske opštine, Veće gradske opštine i uprava gradske opštine. Strana 2256 Broj 88 SLUŽBENI LIST GRADA NIŠA 1. oktobar 2008. godine

A) Skupština gradske opštine Član 87. Skupština Gradske opštine Medijana ima 27 odbornika. Član 88. Skupština gradske opštine: 1) donosi statut, odluku o organizaciji uprave gradske opštine i poslovnik, uz saglasnost Skupštine Grada; 2) donosi budžet i završni račun gradske opštine; 3) donosi program razvoja gradske opštine i pojedinih delatnosti u skladu sa programom razvoja Grada; 4) daje prethodno mišljenje na program razvoja Grada, program uređivanja građevinskog zemljišta, prostorni plan Grada, kao i na urbanističke planove, koji se odnose na područje gradske opštine; 5) odlučuje o obeležjima i prazniku gradske opštine i ustanovljava javna priznanja gradske opštine; 6) odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradskim opštinama u zemlji i inostranstvu, uz saglasnost Skupštine Grada; 7) donosi propise i druge opšte akte iz svoje nadležnosti; 8) u skladu sa zakonom raspisuje referendum o pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu; 9) bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine; 10) postavlja i razrešava sekretara Skupštine; 11) bira i razrešava predsednika gradske opštine, zamenika presednika gradske opštine i članove Veća gradske opštine; 12) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja gradske opštine; 13) osniva mesne zajednice u selima i može obrazovati mesne zajednice i druge oblike mesne samouprave u gradskim naseljima (kvart, četvrt, rejon i sl.), uz saglasnost Skupštine Grada. 14) obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe gradske opštine, 15) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, ovim statutom, drugim propisima Grada i Statutom gradske opštine. Član 89. Većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Skupština gradske opštine odlučuje u sledećim slučajevima: 1. oktobar 2008. godine SLUŽBENI LIST GRADA NIŠA Broj 88 Strana 2257 − o donošenju i izmenama Statuta gradske opštine, − o donošenju budžeta gradske opštine, − o davanju prethodnog mišljenja na program razvoja Grada, program uređivanja građevinskog zemljišta, prostorni plan i urbanističke planove Grada koji se odnose na područje gradske opštine, − o simbolima, prazniku i drugim obeležjima gradske opštine, − o raspisivanju referenduma i samodoprinosa za područje gradske opštine, − o izboru i razrešenju predsednika i zamenika predsednika Skupštine, − o izboru i razrešenju predsednika i zamenika predsednika gradske opštine, − o izboru i razrešenju članova Veća gradske opštine, - o osnivanju mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave.

B) Predsednik gradske opštine Član 90. Predsednik gradske opštine je izvršni organ gradske opštine. Predsednik gradske opštine ima zamenika, koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Član 91. Predsednik gradske opštine: 1) predstavlja i zastupa gradsku opštinu; 2) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština; 3) naredbodavac je za izvršenje budžeta; 4) usmerava i usklađuje rad uprave gradske opštine; 5) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom gradske opštine ili drugim propisom Skupštine; 6) redovno izveštava Skupštinu o svom radu, na njen zahtev ili po svojoj inicijativi; 7) vrši i druge poslove utvrđene Statutom gradske opštine i drugim aktima gradske opštine. V) Veće gradske opštine Član 92. Veće gradske opštine je izvršni organ gradske opštine. Predsednik gradske opštine je predsednik Veća gradske opštine, a njegov zamenik je član Veća, po funkciji. Strana 2258 Broj 88 SLUŽBENI LIST GRADA NIŠA 1. oktobar 2008. godine Član 93.

     V) Veće gradske opštine Medijana ima 5 članova; Veće gradske opštine: 1. predlaže Statut, budžet, odluku o organizaciji uprave gradske opštine i druge odluke i akte koje donosi Skupština gradske opštine; 2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine gradske opštine; 3. vrši nadzor nad radom uprave gradske opštine, poništava ili ukida njene akte koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom gradske opštine i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština gradske opštine; 4. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana; 5. postavlja i razrešava načelnika uprave gradske opštine; 6. daje saglasnost na pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u upravi gradske opštine; 7. donosi poslovnik o svom radu; 8. redovno izveštava Skupštinu, po sopstvenoj inicijativi ili na njen zahtev, o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine; 9. vrši i druge poslove utvrđene Statutom gradske opštine i drugim aktima gradske opštine.

G)  Uprava gradske opštine Član 95. Uprava gradske opštine obrazuje se kao jedinstveni organ, kojom rukovodi načelnik. Za načelnika uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u poslovima pravne struke. Načelnika postavlja Veće gradske opštine, na osnovu javnog oglasa, na period od pet godina. Načelnik uprave može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik načelnika se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik. 1. oktobar 2008. godine SLUŽBENI LIST GRADA NIŠA Broj 88 Strana 2259 Član 96. U upravi gradske opštine obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice za vršenje srodnih poslova. Rukovodioce organizacionih jedinica u upravi raspoređuje načelnik u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta. Član 97. Načelnik za svoj rad i rad uprave odgovara Skupštini gradske opštine i Veću gradske opštine u skladu sa Statutom gradske opštine i odlukom o organizaciji uprave gradske opštine. Član 98. Uprava gradske opštine 1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština, predsednik i Veće gradske opštine; 2) izvršava odluke i druge akte Skupštine, predsednika i Veća gradske opštine; 3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Gradske opštine; 4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine gradske opštine u skladu sa odlukom Skupštine; 5) izvršava propise čije je sprovođenje povereno gradskoj opštini; 6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština, predsednik i Veće gradske opštine.

close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top