NAČELNIK UPRAVE

Radom Uprave gradske opštine rukovodi načelnik koga, na osnovu javnog oglasa, postavlja Veće gradske opštine. Za načelnika Uprave gradske opštine može biti postavljeno lice koje ima završen Pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Za svoj rad i rad uprave načelnik odgovara Skupštini i Veću gradske opštine u skladu sa Statutom gradske opštine i odlukom o organizaciji uprave gradske opštine.

Načelnik Uprave Gradske opštine Medijana je Saša Markišić.

 

ODELjENjE ZA FINANSIJE I RAZVOJ

Odeljenje za finansije i razvoj u svom radu obavlja:

 • poslove izrade nacrta budžeta Gradske opštine, prati izvršenje budžeta i informiše izvršne organe Gradske opštine,
 • poslove interne kontrole korišćenja budžetskih sredstava, poslove budžetskog računovodstva i izveštavanja, poslove izrade nacrta završnog računa budžeta Gradske opštine,
 • poslove planiranja primanja i tekućih prihoda, izdataka i tekućih rashoda, poslove upravljanja gotovinskim sredstvima, poslove obračuna plata, naknada i ostalih ličnih primanja, finansijsko operativne i blagajničke poslove,
 • poslove na vođenju evidencije osnovnih sredstava, opreme i inventara, prati propise koji regulišu ovu oblast i sprovođenje donetih akata iz oblasti finansija, stručne i organizacione poslove iz oblasti sprovođenja javnih nabavki Gradske opštine, primena normativnih akata, praćenja i primene propisa koji regulišu ovu oblast,
 • predstavljanje Gradske opštine u aktivnostima za lokalni ekonomski razvoj, uspostavlja saradnju sa nadležnim ministarstvima u vezi realizacije projekata i planova razvoja Gradske opštine,
 • konkuriše i uspostavlja saradnju sa međunarodnim nevladinim organizacijama i fondovima u cilju realizacije sopstvenih projekata,
 • predlaže mere i aktivnosti na uređenju i očuvanju stambenih, poslovnih i drugih objekata na teritoriji gradske opštine, kao i javnih površina,
 • daje predloge i preduzima mere na očuvanju kulturne baštine Grada, na području Gradske opštine i prezentaciju iste javnosti,
 • stvara ambijent za razvoj male privrede i starih zanata na teritoriji gradske opštine i predlaže podsticajne mere za sprovođenje planova,
 • radi i druge poslove u skladu sa zakonom, propisima Grada i Gradske opštine.

 

 

ODELjENjE ZA PRAVNE, SKUPŠTINSKE I KOMUNALNE POSLOVE

Odeljenje za pravne, skupštinske i komunalne poslove u svom radu obavlja:

 • pravne poslove obrade najsloženijih pravnih pitanja, pravne poslove izrade nacrta normativnih akata vezanih za organizaciju i rad rgana Gradske opštine,- normativno – pravne poslove iz oblasti radnog zakonodavstva za izabrana, postavljena i zaposlena lica i poslovi vođenja personalne evidencije, pravne poslove u vezi uređenja i korišćenja poslovnog prostora kojim upravlja Gradska opština,
 • stručno-tehničke poslove sprovođenja izbora, referenduma i zbora građana, učestvuje u izradi planova odbrane za područje Gradske opštine, pravne poslove vezane za osnovanje i rad mesnih kancelarija i drugih oblika mesne samouprave,
 • poslove prižanja pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava, sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama,
 • neposredno sarađuje i koordinira sa poslovima komunalne delatnosti na sprovođenju zakona i propisa koje donosi Grad i Gradska opština, stručni, administrativni i organizacioni poslovi za potrebe skupštinskih radnih tela, odbornika i odborničkih grupa, poslovi pripremanja, održavanja i obrade sednica Skupštine gradske opštine, poslovi prevenitvne kontrole zakonistosti i međusobne usklađensti propisa kao i njihove uslkađenosti sa gradskim propisima, tehnička priprema sednica, prijem i razvrstavanje pošte,
 • pružanje adiministrativno-tehničke pomoći tehničkim sekretarima odborničkih grupa, priprema i pakovanje materijala za sednice Skupštine gradske opštine, korespodencija za potrebe predsednika i sektretara Skupštine gradske opštine,
 • prijem zahteva građana za skupštinske komisije i obaveštavanje istih o ishodu, prati propise koji regulišu oblast komunalne delatnosti, održava kontinuiranu saradnju sa organima i službama čija je delatnost neposredno u vezi sa ovim poslovima, učestvuje u izradi akata koje donosi Gradska opština u oblasti komunalne delatnosti,
 • obavlja poslove iz oblasti zauzeća javnih površina, vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora u skladu s Odlukom Grada, obavlja komunalne i inspekcijske poslove, stara se o održavanju komunalnog reda u gradskoj opštini i sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red u skladu sa zakonom, učestvuje u određivanjumesta i vremena gde se mogu obavljati ugostiteljske delatnosti sa drugim službama Gradske opštine,
 • radi i druge poslove u skladu sa propisima Grada i Gradske opštine.
 • Lica ovlašćena za vođenje upravnog postupka za pravna pitanja: Saša Markišić i Darko Mihajlović.
 • lica ovlašćena za vođenje upravnog postupka ispekcijskog nadzora su komunalni inspektori: Radovan Pavlović, Tomislav Budeš, Slobodan Stanisavljević, Dejan Mijalković, Marija Ćirić, Tomislav Ivković, Dragan Jovanović, Vladan Vukajlović, Mile Jovanović i Jelena Dukić.
close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top