NAČELNIK UPRAVE

Radom Uprave gradske opštine rukovodi načelnik koga, na osnovu javnog oglasa, postavlja Veće gradske opštine. Za načelnika Uprave gradske opštine može biti postavljeno lice koje ima završen Pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Za svoj rad i rad uprave načelnik odgovara Skupštini i Veću gradske opštine u skladu sa Statutom gradske opštine i odlukom o organizaciji uprave gradske opštine.

Načelnik Uprave Gradske opštine Medijana je Bojan Ilić.

 

ODELjENjE ZA FINANSIJE I RAZVOJ

Odeljenje za finansije i razvoj u svom radu obavlja:

 • послове израде нацрта буџета Градске општине, прати извршење буџета и информише извршне органе Градске општине,
 • послове интерне контроле коришћења буџетских средстава, послове буџетског рачуноводства и извештавања, послове израде нацрта завршног рачуна буџета Градске општине,
 • послове планирања примања и текућих прихода, издатака и текућих расхода, послове управљања готовинским средствима, послове обрачуна плата, накнада и осталих личних примања, финансијско оперативне и благајничке послове,
 • послове на вођењу евиденције основних средстава, опреме и инвентара, прати прописе који регулишу ову област и спровођење донетих аката из области финансија, стручне и организационе послове из области спровођења јавних набавки Градске општине, примена нормативних аката, праћења и примене прописа који регулишу ову област,
 • представљање Градске општине у активностима за локални економски развој, успоставља сарадњу са надлежним министарствима у вези реализације пројеката и планова развоја Градске општине,
 • конкурише и успоставља сарадњу са међународним невладиним организацијама и фондовима у циљу реализације сопствених пројеката,
 • предлаже мере и активности на уређењу и очувању стамбених, пословних и других објеката на територији градске општине, као и јавних површина,
 • даје предлоге и предузима мере на очувању културне баштине Града, на подручју Градске општине и презентацију исте јавности,
 • ствара амбијент за развој мале привреде и старих заната на територији градске општине и предлаже подстицајне мере за спровођење планова,
 • ради и друге послове у складу са законом, прописима Града и Градске општине.

 

 

ODELjENjE ZA PRAVNE, SKUPŠTINSKE I KOMUNALNE POSLOVE

Odeljenje za pravne, skupštinske i komunalne poslove u svom radu obavlja:

 • правне послове обраде најсложенијих правних питања, правне послове израде нацрта нормативних аката везаних за организацију и рад ргана Градске општине,- нормативно – правне послове из области радног законодавства за изабрана, постављена и запослена лица и послови вођења персоналне евиденције, правне послове у вези уређења и коришћења пословног простора којим управља Градска општина,
 • стручно-техничке послове спровођења избора, референдума и збора грађана, учествује у изради планова одбране за подручје Градске општине, правне послове везане за основање и рад месних канцеларија и других облика месне самоуправе,
 • послове прижања правне помоћи грађанима за остваривање њихових права, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама,
 • непосредно сарађује и координира са пословима комуналне делатности на спровођењу закона и прописа које доноси Град и Градска општина, стручни, административни и организациони послови за потребе скупштинских радних тела, одборника и одборничких група, послови припремања, одржавања и обраде седница Скупштине градске општине, послови превенитвне контроле законистости и међусобне усклађенсти прописа као и њихове услкађености са градским прописима, техничка припрема седница, пријем и разврставање поште,
 • пружање адиминистративно-техничке помоћи техничким секретарима одборничких група, припрема и паковање материјала за седнице Скупштине градске општине, коресподенција за потребе председника и сектретара Скупштине градске општине,
 • пријем захтева грађана за скупштинске комисије и обавештавање истих о исходу, прати прописе који регулишу област комуналне делатности, одржава континуирану сарадњу са органима и службама чија је делатност непосредно у вези са овим пословима, учествује у изради аката које доноси Градска општина у области комуналне делатности,
 • обавља послове из области заузећа јавних површина, врши надзор над коришћењем пословног простора у складу с Одлуком Града, обавља комуналне и инспекцијске послове, стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред у складу са законом, учествује у одређивањуместа и времена где се могу обављати угоститељске делатности са другим службама Градске општине,
 • ради и друге послове у складу са прописима Града и Градске општине.
 • Лица овлашћена за вођење управног поступка за правна питања: Саша Маркишић и Дарко Михајловић.
 • лица овлашћена за вођење управног поступка испекцијског надзора су комунални инспектори: Радован Павловић, Томислав Будеш, Слободан Станисављевић, Дејан Мијалковић, Марија Ћирић, Томислав Ивковић, Драган Јовановић, Владан Вукајловић, Миле Јовановић и Јелена Дукић.
close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top