J A V N I   P O Z I V

ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA FONDA „SVETA PETKA“

ZA VANTELESNU OPLODNjU

 

Pravo da ostvare sredstva Fonda „Svet Petka“ za vantelesnu oplodnju imaju bračni i vanbračni parovi pod sledećim uslovom:

  1. Da oba supružnika odnosno vanbračna partnera imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Medijana bez prekida najmanje godinu dana koji prethode danu raspisivanja javnog poziva za korišćenje sredstava Fonda;

  2. Da dobiju pozitivno mišljenje potkomisije sastavljene od lekara ginekologa.

Parovi koji ispunjavaju navedene uslove biće rangirani na osnovu prosečnog mesečnom prihoda po članu domaćinstva.

Uz prijavu na javni poziv (prijava je u slobodnoj formi i mora biti potpisana od oba supružnika odnosno vanbračna partnera) potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

  • Overene fotokopije ličnih karata oba supružnika, odnosno vanbračna partnera (ukoliko se iz kopije, odnosno čitača lične karte ne može utvrditi da li je bilo promene prebivališta u poslednjih godinu dana, kao dokaz podnosi se i potvrda iz Policijske uprave Niš);

  • Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, za bračne parove, odnosno overena izjava dva svedoka kojima je poznato da između vanbračnih partnera postoji trajnija zajednica života, za vanbračne parove (vanbračni partneri moraju biti prijavljeni na istoj adresi);

  • Spermogram – ne stariji od 6 meseci;

  • Bazični hormonski status – ne stariji od 6 meseci;

  • HSG;

  • Druga relevantna medicinska dokumentacija (otpusne liste sa ginekoloških operacija, otpusne liste sa prethodnih intrauterinih insemenacija i vantelesnih oplodnji i sl.);

  • Potvrda poslodavca o visini primanja za period decembar 2017.-februar 2018. godine, za zaposlene, odnosno uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje, za nezaposlene, odnosno uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija, za lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti.

Rok za prijavu na javni poziv je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Narodne novine“.

Prijave se podnose Komisiji za predlaganje korisnika sredstava Fonda „Sveta Petka“, Gradska opština Medijana, Pariske komune bb, 18000 Niš.

Neblagovremene i nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom će biti odbačene.

Napomena: Parovi kojima budu odobrena sredstva Fonda „Sveta Petka“ za vantelesnu oplodnju dužni su da ih iskoriste u roku od 2 godine od dana sticanja prava na korišćenje sredstava. Izuzetno, par koji do isteka roka od dve godine ponudi odgovarajuću dokumentaciju o opravdanim razlozima za nekorišćenje sredstava ima pravo da rok produži za naredne dve godine.

JAVNI POZIV OBJAVLjEN U DNEVNOM LISTU „NARODNE NOVINE“ DANA 30. MARTA 2018. GODINE

 

 

close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top