STALNA RADNA TELA SKUPŠTINE

 

Stalna radna tela Skupštine Gradske opštine Medijana su:

  1. Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja;
  2. Komisija za socijalna pitanja;
  3. Komisija za razvoj lokalne zajednice;
  4. Komisija za komunalna pitanja i urbanu estetiku;
  5. Komisija za rad sa savetima građana i građanske inicijative;
  6. Komisija za sport i obrazovanje;
  7. Komisija za mlade i pronatalitetnu politiku;
  8. Komisija za turizam i zaštitu životne sredine;
  9. Komisija za kulturu i istorijsko nasleđe.

 

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja

Nadležnosti:

Priprema i donosi akte kojima se uređuju pitanja iz oblasti ostvarivanja prava i dužnosti odbornika u skladu sa Poslovnikom Skupštine Gradske opštine Medijana, predlaže visina odborničke naknade i izgubljene zarade odbornicima, uređuje način dodele i korišćenja prostorija za rad odborničkih grupa i sastanke odbornika sa građanima; donosi opšte i pojedinačne akte iz oblasti ostvarivanja prava u vezi sa radom i radnim odnosima izabranih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Medijana i odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa izabranih i postavljenih lica koja se u organima Gradske opštine Medijana nalaze na stalnom radu; utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za potvrđivanje mandata odbornika čiji mandati nisu potvrđeni na konstitutivnoj sednici i uslovi za potvrđivanje mandata novih odbornika; daje mišljenje da li su ispunjeni uslovi za prestanak mandata odbornika; stara se o zaštiti imunitetskih prava odbornika; priprema izveštaj i odlučuje o primeni imuniteta u skladu sa Poslovnikom Skupštine Gradske opštine Medijana; daje mišljenja i predloge vezane za vršenje funkcije i prestanak mandata izabranih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Medijana i propisuje sadržinu, oblik, način izdavanja i vođenja evidencije odborničkih legitimacija.

Predsednik: Goran Stojković

Komisija za socijalna pitanja

Nadležnosti:

Kreira i sprovodi socijalnu politiku u skladu sa nadležnostima Gradske opštine Medijana kroz proširene vidove socijalne zaštite Grada Niša na svom području, utvrđuje ciljne grupe odnosno socijalne grupacije kojima je potreban neki vid socijalnog staranja, definiše potrebe i preporučuje vid socijalnog staranja za utvrđene socijalne grupacije, sarađuje sa resornim institucijama iz predmetne oblasti na svim nivoima, obezbeđuje javnost u radu Komisije, donosi program rada Komisije, na osnovu programa rada donosi detaljan godišnji plan rada Komisije i podnosi godišnji izveštaj o sprovedenim aktivnostima i rezultatima Skupštini i Veću Gradske opštine Medijana.

Predsednica: Jelena Denić

Komisija za razvoj lokalne zajednice

Nadležnosti:

Inicira utvrđivanje prioriteta u oblasti razvoja Gradske opštine Medijana, izrađuje planove razvoja u oblastima od značaja za razvoj Gradske opštine Medijana, podstiče razvoj partnerstva između Gradske opštine Medijana i nadležnih organa, organizacija i udruženja građana u cilju pripreme i sprovođenja razvojnih projekata, učestvuje u projektima i programima u cilju unapređenja usluga i obezbeđenja prava građana iz nadležnosti Gradske opštine Medijana, daje mišljenje o pitanjima od značaja za mlade i učestvuje u izradi lokalne politike i strategije u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, sarađuje sa resornim institucijama i nevladinim organizacijama iz predmetnih oblasti na svim nivoima, u saradnji sa institucijama, nevladinim organizacijama, udruženjima građana, građanima i drugim subjektima usvaja, prati i pomaže realizaciju svih razvojnih projekata i planova vezanih za razvoj i funkcionisanje lokalne zajednice sa ekonomskog, socijalnog, kulturnog i sportskog aspekta, donosi program rada Komisije uz saglasnost Skupštine i podnosi godišnji izveštaj o rezultatima i aktivnostima Skupštini i Veću Gradske opštine Medijana.

Predsednica: Angelina Miladinović

Komisija za komunalna pitanja i urbanu estetiku

Nadležnosti:

Kreira i sprovodi politiku u oblasti održavanja komunalnog reda u Gradskoj opštini Medijana u skladu sa nadležnostima Gradske opštine Medijana, kao i u oblasti urbanog uređenja i kulture u skladu sa nadležnostima Gradske opštine Medijana, sarađuje sa drugim lokalnim samoupravama, nadležnim stručnim ustanovama, strukovnim udruženjima i građanima, donosi program rada Komisije uz saglasnost Skupštine i podnosi godišnji izveštaj o rezultatima i aktivnostima Skupštini i Veću Gradske opštine Medijana.

Predsednica: Olivera Đorđević

Komisija za rad sa savetima građana i građanske inicijative

Nadležnosti:

Kreira i sprovodi politiku podrške lokalne zajednice građanskim inicijativama i drugim vidovima građanskih aktivnosti u skladu sa nadležnostima Gradske opštine Medijana, sarađuje sa savetima građana, stambenim zajednicama i drugim oblicima organizovanja građana na području Gradske opštine Medijana, radi na jačanju uloge saveta građana, stambenih zajednica i drugih oblika organizovanja građana, donosi odluke o pomoći građanima u realizaciji projekata od značaja za građane, donosi program rada Komisije uz saglasnost Skupštine i podnosi godišnji izveštaj o rezultatima i aktivnostima Skupštini i Veću Gradske opštine Medijana.

Predsednica: Mirjana Todorović

Komisija za sport i obrazovanje

Nadležnosti:

Razmatra predloge propisa i drugih akata iz oblasti obrazovanja i sporta, daje mišljenje o pitanjima od značaja za sprovođenje i razvoj obrazovanja i sporta, učestvuje u vođenju politike u oblasti sporta i obrazovanja, podnosi inicijative i preporuke izvršnim organima Gradske opštine Medijana vezane za sport i obrazovanje i pomoć sportskim i obrazovnim organizacijama i ustanovama, sarađuje sa resornim institucijama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana iz oblasti sporta i obrazovanja, donosi program rada Komisije uz saglasnost Skupštine i podnosi godišnji izveštaj o sprovedenim aktivnostima vezanim za sport i obrazovanje Skupštini i Veću Gradske opštine Medijana.

Predsednik: Dušan Mihajlović

Komisija za mlade i pronatalitetnu politiku

Nadležnosti:

Učestvuje u planiranju i sprovoćenju planova na edukaciji mladih, angažuje stručnjake iz ove oblasti radi pripreme radionica, okruglih stolova, medijskih nastupa i sličnih aktivnosti iz oblasti profesionalne orijentacije, opasnosti bolesti zavisnosti, zaštite čovekove okoline i slično, stara se o povećanju nataliteta tako što organizuje aktivnosti na sagledavanju stanja, analizi uzroka smanjenja stanovništva i donošenju mera za prevazilaženje problema sprovođenjem raznih načina informisanja stanovništva o značaju povećanja broja stanovnika, sarađuje sa resornim institucijama iz predmetne oblasti, donosi program rada Komisije uz saglasnot Skupštine i podnosi godišnji izveštaj o svom radu Skupštini i Veću Gradske opštine Medijana.

Predsednica: Katarina Delčev

Komisija za turizam i zaštitu životne sredine

Nadležnosti:

Aktivno učestvuje u pripremi propisa i drugih akata u oblasti turizma i zaštite životne sredine, donosi mere i preduzima aktivnosti na unapređenju turizma i zaštiti životne sredine, donosi program rada Komisije uz saglasnost Skupštine, u oblasti za koju je formirana sarađuje sa resornim institucijama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana u oblasti zaštite životne sredine i turizma, podstiče i edukuje građane u oblasti zaštite životne sredine, donosi program rada Komisije uz saglasnot Skupštine i podnosi godišnji izveštaj o svom radu Skupštini i Veću Gradske opštine Medijana.

Predsednica: Jelena Mitić

Komisija za kulturu i istorijsko nasleđe

Nadležnosti:

Preduzima razne aktivnosti i mere na razvoju kulture i zaštite istorijskog nasleđa u Gradskoj opštini Medijana, donosi plan rada, sarađuje sa organima Grada i Republike na organizovanju kulturnih manifestacija, organizuje i podstiče rad amaterskih udruženja u oblasti kulture, radi na zaštiti kulturnog nasleđa kroz razne vidove saradnje sa institucijama iz te oblasti (muzeji, zavod za zaštitu spomenika, arhiv i dr.), donosi program rada uz saglasnost Skupštine i podnosi godišnji izveštaj o radu Skupštini i Veću Gradske opštine Medijana.

Predsednica: Milena Miljković

close

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.

top