ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЗВОЈ

Одељење за финансије и развој у свом раду обавља:

  • послове израде нацрта буџета Градске општине, прати извршење буџета и информише извршне органе Градске општине,
  • послове интерне контроле коришћења буџетских средстава, послове буџетског рачуноводства и извештавања, послове израде нацрта завршног рачуна буџета Градске општине,
  • послове планирања примања и текућих прихода, издатака и текућих расхода, послове управљања готовинским средствима, послове обрачуна плата, накнада и осталих личних примања, финансијско оперативне и благајничке послове,
  • послове на вођењу евиденције основних средстава, опреме и инвентара, прати прописе који регулишу ову област и спровођење донетих аката из области финансија, стручне и организационе послове из области спровођења јавних набавки Градске општине, примена нормативних аката, праћења и примене прописа који регулишу ову област,
  • представљање Градске општине у активностима за локални економски развој, успоставља сарадњу са надлежним министарствима у вези реализације пројеката и планова развоја Градске општине,
  • конкурише и успоставља сарадњу са међународним невладиним организацијама и фондовима у циљу реализације сопствених пројеката,
  • предлаже мере и активности на уређењу и очувању стамбених, пословних и других објеката на територији градске општине, као и јавних површина,
  • даје предлоге и предузима мере на очувању културне баштине Града, на подручју Градске општине и презентацију исте јавности,
  • ствара амбијент за развој мале привреде и старих заната на територији градске општине и предлаже подстицајне мере за спровођење планова,
  • ради и друге послове у складу са законом, прописима Града и Градске општине.
Share