ODELJENJE ZA PRAVNE, SKUPŠTINSKE I KOMUNALNE POSLOVE

Odeljenje za pravne, skupštinske i komunalne poslove u svom radu obavlja:

  • pravne poslove obrade najsloženijih pravnih pitanja, pravne poslove izrade nacrta normativnih akata vezanih za organizaciju i rad rgana Gradske opštine,- normativno – pravne poslove iz oblasti radnog zakonodavstva za izabrana, postavljena i zaposlena lica i poslovi vođenja personalne evidencije, pravne poslove u vezi uređenja i korišćenja poslovnog prostora kojim upravlja Gradska opština,
  • stručno-tehničke poslove sprovođenja izbora, referenduma i zbora građana, učestvuje u izradi planova odbrane za područje Gradske opštine, pravne poslove vezane za osnovanje i rad mesnih kancelarija i drugih oblika mesne samouprave,
  • poslove prižanja pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava, sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama,
  • neposredno sarađuje i koordinira sa poslovima komunalne delatnosti na sprovođenju zakona i propisa koje donosi Grad i Gradska opština, stručni, administrativni i organizacioni poslovi za potrebe skupštinskih radnih tela, odbornika i odborničkih grupa, poslovi pripremanja, održavanja i obrade sednica Skupštine gradske opštine, poslovi prevenitvne kontrole zakonistosti i međusobne usklađensti propisa kao i njihove uslkađenosti sa gradskim propisima, tehnička priprema sednica, prijem i razvrstavanje pošte,
  • pružanje adiministrativno-tehničke pomoći tehničkim sekretarima odborničkih grupa, priprema i pakovanje materijala za sednice Skupštine gradske opštine, korespodencija za potrebe predsednika i sektretara Skupštine gradske opštine,
  • prijem zahteva građana za skupštinske komisije i obaveštavanje istih o ishodu, prati propise koji regulišu oblast komunalne delatnosti, održava kontinuiranu saradnju sa organima i službama čija je delatnost neposredno u vezi sa ovim poslovima, učestvuje u izradi akata koje donosi Gradska opština u oblasti komunalne delatnosti,
  • obavlja poslove iz oblasti zauzeća javnih površina, vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora u skladu s Odlukom Grada, obavlja komunalne i inspekcijske poslove, stara se o održavanju komunalnog reda u gradskoj opštini i sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red u skladu sa zakonom, učestvuje u određivanjumesta i vremena gde se mogu obavljati ugostiteljske delatnosti sa drugim službama Gradske opštine,
  • radi i druge poslove u skladu sa propisima Grada i Gradske opštine.
  • Lica ovlašćena za vođenje upravnog postupka za pravna pitanja: Saša Markišić i Darko Mihajlović.
  • lica ovlašćena za vođenje upravnog postupka ispekcijskog nadzora su komunalni inspektori: Radovan Pavlović, Tomislav Budeš, Slobodan Stanisavljević, Dejan Mijalković, Marija Ćirić, Tomislav Ivković, Dragan Jovanović, Vladan Vukajlović, Mile Jovanović i Jelena Dukić.
Share