ODBOR ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATSKO – IMUNITETSKA PITANJA

Zadatak Odbora je da donosi akte kojima se uređuju:

  • pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika u skladu sa Poslovnikom;predlaže način finansiranja rada odborničkih grupa;
  • predlaže visinu odborničke naknade, naknade prevoza i izgubljene zarade odbornicima;
  • način dodele i korišćenje prostorija za rad odbornika;
  • donosi opšte i pojedinačne akte iz oblasti ostvarivanja prava u vezi sa radom i radnim odnosima izabranih i postavljenih lica u organima gradske opštine i odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa izabranih i postavljenih lica koja se u organima gradske opštine nalaze na stalnom radu;
  • utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za potvrđivanje mandata odbornika čiji mandati nisu potvrđeni na konstitutivnoj sednici i uslove za potvrđivanje mandata novih odbornika;
  • daje mišljenje da li su ispunjeni uslovi za prestanak mandata odbornika;
  • stara se o zaštiti imunitetskih prava odbornika,
  • priprema izveštaj i odlučuje o primeni imuniteta u skladu sa Poslovnikom;
  • daje mišljenje i predloge vezane za mandat i prestanak mandata izabranih i postavljenih lica na funkcijama u organima Gradske opštine;
  • propisuje sadržinu, oblik, način izdavanja i vođenja evidencije odborničkih legitimacija.
Share