ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТСКО – ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА

Задатак Одбора је да доноси акте којима се уређују:

  • питања остваривања права и дужности одборника у складу са Пословником;предлаже начин финансирања рада одборничких група;
  • предлаже висину одборничке накнаде, накнаде превоза и изгубљене зараде одборницима;
  • начин доделе и коришћење просторија за рад одборника;
  • доноси опште и појединачне акте из области остваривања права у вези са радом и радним односима изабраних и постављених лица у органима градске општине и одлучује о правима и обавезама из радних односа изабраних и постављених лица која се у органима градске општине налазе на сталном раду;
  • утврђује да ли су испуњени услови за потврђивање мандата одборника чији мандати нису потврђени на конститутивној седници и услове за потврђивање мандата нових одборника;
  • даје мишљење да ли су испуњени услови за престанак мандата одборника;
  • стара се о заштити имунитетских права одборника,
  • припрема извештај и одлучује о примени имунитета у складу са Пословником;
  • даје мишљење и предлоге везане за мандат и престанак мандата изабраних и постављених лица на функцијама у органима Градске општине;
  • прописује садржину, облик, начин издавања и вођења евиденције одборничких легитимација.
Share