NAČELNIK UPRAVE

Radom Uprave gradske opštine rukovodi načelnik koga, na osnovu javnog oglasa, postavlja Veće gradske opštine. Za načelnika Uprave gradske opštine može biti postavljeno lice koje ima završen Pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Za svoj rad i rad uprave načelnik odgovara Skupštini i Veću gradske opštine u skladu sa Statutom gradske opštine i odlukom o organizaciji uprave gradske opštine.

Načelnik Uprave Gradske opštine Medijana je Bojan Ilić.

Share